اگر ربا در بانکِ کشوری باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که جمهوریمان اسلامی است

90
pixel