افتتاحیه نخستین مرکز نوآوری و گردشگری استان قم

83
سخنرانی دکتر سجادی در مورد مرکز نوآوری و گردشگری در سالت رضوان شهرداری قم استان قم برگزار شد.
pixel