لحظه مهار ضربه قوچ در تانک ضربه گیر

317
در میان تجهیزات مقابله با ضربه قوچ، مخزن ضربه‌گیر تحت فشار (Air chamber) بیشترین امکانات را درمقابل پدیده ضربه‌قوچ فراهم می‌کند. این وسیله هم در فاز فشار منفی و هم در فاز فشار مثبت عمل می‌کند بدین‌معنی که هم از گسیختگی ستون آب جلوگیری می‌کند و هم افزایش فشار را جذب می‌کند. گروه مهندسی کویر | تلفن تماس : 2233745 | فکس : 89784953
pixel