از بین بردن لکه رنگ قرمز از روی موزاییک با بخار

141

با استفاده از دستگاه های کارواش بخار و بخارشویی صنعتی ثابت و سیار میتوان تمامی لک رنگ های خشک شده روی موازییک را از بین برد.