لزوم تهیه حداقل دو نسخه از قرارداد

56
ستاره ایوبی 2 دنبال‌ کننده

در صورت بروز اختلاف ما بین طرفین قرارداد، برای رجوع به مراجع حل اختلاف داشتن نسخه ای از قرارداد الزامی می باشد.

pixel