کرومیس عربی: Chromis flavaxilla

67

گونه ماهی کرومیس عربی (Chromis flavaxilla) از شقایق‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی زئوپلانکتون‌خوار، روی بسترهای مرجانی زندگی می‌کند و زندگی گله‌ای دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Chromis-flavaxilla.html