گزارش بازتاب رسانه ای/۲

36

بازتاب خبری فعالیت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در روزنامه ها و خبرگزاری ها اسفند ماه ۱۳۹۷