طبل بزرگم خیلی قشنگه

5,758

تبل بزرگم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده: «بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوم بوم». ویولونی دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دیریری دیریری دیریری دیریری دی ری ری». شیپوری دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دودورو دودورو دودورو دودورو دو دو دو». پیانویی دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ دنگ دنگ». اسب سفیدم خیلی قشنگه وقتی که راه می‌ره این‌جور صدا می‌ده «پیتیکو پیتیکو پیتیکو پیتیکو پی تی کو».

pegahan1 3 هزار دنبال کننده
pixel