اسپرانتو ملیت های مختلف را بهم پیوند می دهد!

522

در این کلیپ چهار جوان از ملیت های مختلف (لهستانی، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی) در نهایت با زبان اسپرانتو با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده