شکرگزاری مردم سیل زده درس آموز

147
مردم مومن و آرامش قلبی آنها دل ما را هم آرام میکنه . چون ما رو یاد خدا میاندازه
pixel