مجری ذیصلاح مهمترین رسالت سازمان نظام مهندسی

165
مهندس احمد خرم در مصاحبه اخیرش به اهمیت صدور شناسنامه فنی ملکی و استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و ساز های کشور می پردازد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مجری ذیصلاح را مهمترین رسالت سازمان نظام مهندسی عنوان کرد.
pixel