پاسخ متفاوت رهبرانقلاب به نامه یکی از سران فتنه

695

روایت رهبرانقلاب از ماجرای پیغام ایشان در پاسخ به نامه یکی از سران فتنه در سال ۸۸

نگار
نگار 23 دنبال کننده