مرکز جامع خدمات بیماران خاص استان فارس به شبکه کشوری وصل شد

150

مرکز جامع خدمات بیماران خاص استان فارس به شبکه کشوری وصل شد