کاتای کیوکوشین

110

نام کاتا: تایکیوکو سونو ایچی معنی کاتا: نگاه جامع به اطراف با شمارش

mohammad144444
mohammad144444 0 دنبال کننده