نشست خبری نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی سیمرغ

292

صحبت های دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی-دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس جشنواره و توضیحات امیر للـه گانی مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت و دبیر جشنواره

pixel