آزمایش خودروهای خودران در ایران

731

شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس و آزمایش خودروهای خودران در ایران ! بستر ها و قوانین ! فرصت یا تهدید !؟