18-منبع داده از نوع LookUp

43
نکات قسمت هجدهم در این فیلم آموزشی نحوه ساخت منبع داده پارمتریک از نوع Look Up توضیح داده شده است ساخت منبع داده پارامتریک از نوع پارامتر Lookup توضیح عملکرد where در منبع داده از نوع Lookup قطعه کد بارگزاری پارامتر Lookup توضیح پارامترهای زمان اجرا پارامتر از نوع توضیحات
pixel