فخر بفروشیم ! دو خط کتاب مهمان عادلی باشید.

114

حرفه ای فخر فروشی نمی کند ، اما ... در کتاب نبرد_هنرمند اثر استیون_پرسفیلد با هم می خوانیم.