تهدیدتازه ترامپ به ایران و روسیه باتمام توان درکنار ایران برای مقابله با آمریکا

1,341

تهدید تازه ترامپ به ایران و روسیه با تمام توان در کنار ایران برای مقابله با آمریکا هستیم

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 19.5 هزار دنبال کننده