جمعیت عجیب مسلمانان نیجریه

357
در دهه های قبل در نیجریه مسمان کمی زندگی میکرد اما بعد از تبلیغ اسلام توسط شیخ زکزاکی جمعیت مسلمان این کشور چند ده میلیون افزایش یافته است!
pixel