دوربین 95 ؛ قسمت 22 ؛ آلبومی خانوادگی ازسفر به ایران

36

1861 - عکسهای دوستان از خانواده هایشان در سفر به ایران . فرستنده : کرباسچی از آلمان و لطفی از هلند.