ابزارهای تحت کنترل ما در فرآیند بازاریابی دیجیتال

869
در فرآیند بازاریابی دیجیتال، برای ساده تر شدن و روشن تر شدن مسیر برای تدوین استراتژی های بازاریابی، ابزارها را به سه دسته تقسیم می کنیم. ابزارهای تحت کنترل ما یکی از این سه دسته ابزارها هستند که با کمک آنها تلاش می کنیم با کمک بازاریابی دیجیتال، اهداف برنامه بازاریابی را محقق کنیم.
عادل طالبی 813 دنبال کننده
pixel