اسکریپت نوبت دهی پزشک

755
این اسکریپتی که نوشتم برای نوبت دهی پزشک است . این اسکریپت شامل بخش مدیریت توسط پزشک و مدیریت توسط کاربران عضو است. کاربر می تواند عضو شود و سپس نوبت بگیرد . نوبت ها توسط پزشک یا منشی پزشک تعیین می شود.
pixel