اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی سال 2018 (کلینیک مددکاری اجتماعی همپا)

143
مصاحبه ی روابط عمومی کلینیک مددکاری اجتماعی همپا با فاتح فاطمی (کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی) در ارتباط با بیانیه اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی منتشر شده توسط فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی (IFSW).
pixel