بزرگترین مانور عملیات برف روبی فرودگاهی در ایران برگزار شد.

211

آمادگی شركت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای مقابله با بارش برف زمستانی