نمای شیشه ای کرتین وال

177

نمای یک ساختمان به منظور یکپارچگی سازه ی آن در کنار حفاظت از فضای داخلی دارای اهمیت قابل توجهی است. نماهای کرتین وال یکی از راه های محافظت از ساختمان در برابر عوامل بیرونی به شمار می آید. برخلاف سایر مصالح ساختمانی، سیستم کرتین وال نازک و سبک وزن است و معمولاً از آلومینیوم و شیشه ساخته شده است. این سیستم نقش سازه ای در ساختمان ایفا نمی کند. از این رو تنها می تواند وزن خود را تحمل نماید، در حالی که بار باد را از طریق اتصالات در طبقه یا ستون به سازه ساختمان منتقل می نماید. www.glassdiamond.ir