تنگی محل اتصال حالب به لگنچه ( UPJO ) به همراه سنگ داخل لگنچه

55

بیمار اقاي ٤٢ ساله ايست با تنگي محل اتصال حالب به لگنچه ناشی از عروق نابجا و سنگهاي متعدد داخل لگنچه كه به روش لاپاروسكوپي درمان شد