گفتار 67 ” دست های شرارت “

211
قدرتمدارانی که جهان را برای خود بهشت و برای دیگران، دوزخ ساخته اند.
pixel