تدریس جذاب فصل دوم فیزیک دهم (ویژگی های فیزیکی مواد)

4,434
قسمت اول (حالت های ماده) در این کلیپ یاد می گیریم که اول چرا باید فیزیک حالت ماده را بخوانیم و بعد با مفاهیم این فصل به خوبی آشنا می شویم.
pixel