شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران بازگشت

478

پس از گذشت ۸۰ سال از انقراض شیرهای ایرانی در کشور،