حال خوب جان،عیدت مبارک

35

« پرستارجان؛بودن بعضی انسان ها حال خوب آدم را تحویل می کند،حال خوب جان،عیدت مبارک » بخش جراحی زنان بیمارستان شهید رجایی #قزوین

pixel