بگو سیب #نیما_رئیسی

1,644

مرد شدن به صدای کلفت و حجم حنجره نیست، مرد شدن به سبز شدن پشت لب ها نیست، هر وقت تونستی ی دنیا درد رو بندازی کنج دلت و لب خند بزنی مردی، هر وقت تونستی عصای دست مادر پیرت بشی و کمک خواهر برادر درمونده مردی، مردونگی به دله نه دل دادنای زود گذر ؛مهمان این سری برنامه بگو سیب نیما رئیسی