شاه ریچارد و سرزمین ذهن _ آموزش کاربردی NLP

481

دوره شگفت انگیر و کاربردی NLP توسط بهامین دادرس شروع شد. برای ثبت نام به سایت ما www.MrMosbat.ir مراجعه کنید.

pixel