فیلم آموزشی " طراحی و اجرای آموزش های مبتنی بر شایستگی مدیران منابع انسانی"

182
فیلم آموزشی فوق توسط دکتر علی ابرازه (مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار گردید؛ ارائه شده است.
pixel