SHAHED|دنبال=دنبال

1 ماه پیش
❇دنبال = دنبال❇ ✅دنبال=دنبال✅

آموزشگاه 118فایل 02128423118

1 ماه پیش
* در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118File.com / 02128423118 , 09130919446 - 8

آموزشگاه 118فایل 02128423118

1 ماه پیش
* در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118File.com / 02128423118 , 09130919446 - 8
pixel