جا دارددراین لحظات حساس پیش از فینال به عزیزان پرسپولیسی یادآورشویم!

241

لیگ قهرمانان آسیا و سوراخ سوراخ شدن پرسپولیس در برابر الهلال عربستان در حضور گندشون یعنی هادی نوروزی:))