رول گیر رحمانی (فکی)

1,641
برای بلند کردن ،تخلیه و چینش رول های ورق به شکل عمودی
pixel