پوسیدگی های کلاس 5

28

پوسیدگی های کلاس 5 دسته ای از پوسیدگی های دندانی هستند که در لبه لثه ای دندان و بیشتر در سمت لب ها و گونه ها ایجاد میشوند .

pixel