شعر حکیم عمر خیام به انگلیسی

1,502
دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی از کجا آمده ای خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت*** برای توصیف حکیم عمر خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، و منجم ایرانیِ مشهور در سطح دنیا، هیچ زبانی بهتر از زبان خودش نیست.
pixel