داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

فرآیند تخمک گذاری

1,874

فاز فولیکولی یا فاز تکثیری از روز یک چرخه ی قاعدگی تا روز تخمک گذاری ادامه دارد و در آن فولیکول های داخل تخمدان بالغ می شوند. هورمون های خاصی تخمدان ها را برای رها کردن فولیکول ها آماده می کنند. یکی از این فولیکول ها به سرعت رشد می کند و تبدیل به تخمک می شود. در مرحله ی تخمک گذاری، تخمک به داخل لوله ی فالوپ رها می شود.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده