دستگاه بسته بندی ترموفرمینگ

123
دستگاه بسته بندی ترموفرمینگ توسط این دستگاه می توان، ساخت ظرف تا بسته بندی کامل را توسط یک دستگاه اتجام داد. فیلم از روی رول باز می گردد و سپس در قالب پیش گرم و فرمینگ تبدیل به ظرف می شود سپس پس از بارگذاری محصول، توسط روش MAP بسته بندی و در نهایت ظرفها با فرم خاصی از یکدیگر برش خورده و از دستگاه خارج می گردند. خط پنج رقمی (028) 33889 - شرکت ماشین سازی استیل غرب آسیا
pixel