زنان کارآفرین استثنا نیستند

80
سخنران: گیل زماخ لمون موضوع سخنرانی زنان کوچک نیستند پس چرا به آنها بهای کمی می دهند؟ “گیل زماخ لمون”، گزارشگر تد برای زنان ، اظهار می دارد زنانی که همه نوع مؤسسات تجاری را می چرخانند (ازکسب و کارهای کوچک گرفته تا کارخانجات بزرگ)، کلید حل توسعۀ اقتصادی هستند که نادیده گرفته می شوند.
pixel