تولد کره ماه در اثر برخوردسیاره زمین با سیاره دیگر

3,823

فرضیه تولد ماه ، شبیه سازی به وجود آمدن کره ماه از تولد کره ماه در اثر برخوردسیاره زمین با سیاره دیگر