درباره نمایشگاه اتوکام اصفهان 1397

197

در نمایشگاه اتوکام اصفهان 2018 که با حضور ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور جناب آقای مهندس اثنی عشری و همچنین ریاست نظام صنفی رایانه ای اصفهان جنای آقای مهندس اطرج افتتاح گردید ، حضور استارتاپ ها درسالن اول نقش بسیار مهمی در برگزاری نمایشگاه داشته و این موضوع را می توان از رضایت بازدیدکنندگان در نمایشگاه متوجه شد. رایمند ارتباطات با ارائه نرم افزار نوبت دهی مطب بنام فراویزیت سهم کوچکی در برگزاری نمایشگاه ایفا کرده است. --------- تلفن تماس فراویزیت : 03133383173