پیوند شکمی یا وصله ای برای مرکبات

42
پیوند شکمی یا وصله ای برای مرکبات ،فصل مناسب این پیوند نیمه اسفند تا انتهای اردیبهشت و برای پیوند پاییزه از نبمه شهریور تا انتهای آبان است .
pixel