پیرمردی که در خیابان ها و معابر پل می سازد

909

یک پیرمرد خیر و بامزده در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد که برای مردم و کم توانان جسمی حرکتی در شهرک ولیعصر(عج) در جنوب غرب تهران، پل می سازد تا به راحتی از روی جوی ها عبور کنند.