دزدهای زمان در حوزه مدیریت آن

8
⏰ زمان سرمایه ای تجدیدناپذیر است.
pixel