پارک علم و فناوری چیست؟

2,793

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)