#چالش_فرزندان_کوچک_آرزوهای_بزرگ

127

در این چالش که به همت کارگزاری ساوآفرین طراحی شده است، آرزوهای کودکانمان را می شنویم و روش آنها برای رسیدن به این آرزوهای قشنگ را می بینیم. همه ما می توانیم کمک کنیم تا آینده ای را که فرزندانمان می بینند، تغییر دهیم!