نظر دانش پذیران دوره آموزش مهارت های کوچینگ علی مس چی

130

نظر جناب آقای حمزه امیری دانش پذیر دوره آموزش مهارت های کوچینگ در باره مدرسه توسعه فردی و کسب وکار علی مسچی (حامین)